Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego powszechnie jako RODO, poniżej zamieszczamy informacje o tym, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy w WYTWÓRNI ZĘBÓW SZTUCZNYCH "WIEDENT" L. WIETESKA-BARON, L. WIETESKI SPÓŁKA JAWNA Państwa dane osobowe.

W ramach naszej działalności przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w różnych celach i - w zależności od tych celów - mogą mieć zastosowanie różne sposoby zbierania danych, różne podstawy prawne do ich przetwarzania oraz różne okresy przechowywania danych.

Informacje zawarte poniżej mają więc charakter ogólny, a bardziej szczegółowych informacji udzielamy w przypadku realizacji poszczególnych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą spółkę.

Administratorem danych osobowych jest firma WYTWÓRNIA ZĘBÓW SZTUCZNYCH „WIEDENT"  L. WIETESKA-BARON, L. WIETESKI SPÓŁKA JAWNA (ul. Obywatelska 187/189; 94-104 Łódź), reprezentowana przez Wspólnika Spółki i zwana dalej spółką „Wiedent”.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe naszych klientów, kontrahentów i współpracowników przetwarzamy w następujących celach:

 • realizacja usług na rzecz klientów spółki;
 • zakup towarów i usług u kontrahentów, podwykonawców oraz współpracowników spółki;
 • realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin oraz obowiązków podatkowych;
 • rekrutacja pracowników;
 • realizacja obowiązków spółki wynikających z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, innych przepisów związanych ze sprawozdawczością spółki, które wymagać mogą przetwarzania danych osobowych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, klientów, gości przebywających na terenie obiektów spółki oraz bezpieczeństwa obiektów i mienia ruchomego spółki poprzez zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

W zależności od celu przetwarzania stosowane są różne podstawy prawne przetwarzania. Najczęściej podstawę prawną stanowić będą:

 • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1. lit. b) RODO); w przypadku wysyłki ofert czynimy to każdorazowo na wyraźne życzenie naszych klientów, którzy kontaktują się z nami drogą telefoniczną lub e-mailową;
 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku każdego z celów przetwarzania, o ile nie otrzymali Państwo wcześniej takiej informacji, udzielane są Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o celach, podstawach prawnych przetwarzania, okresie przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach.

Kto może przetwarzać Państwa dane?

W spółce „Wiedent” Państwa dane przetwarzane są wyłącznie przez personel upoważniony do przetwarzania danych oraz zobowiązany do zachowania wszelkich przetwarzanych danych w tajemnicy.

W przypadku, jeśli Państwa dane przetwarzane są w imieniu i na rzecz spółki „Wiedent” przez inne podmioty (np. świadczące usługi IT na rzecz spółki) obowiązują te same zasady - do przetwarzania danych dopuszczane są u tych podmiotów wyłącznie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazywane mogą być:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • bankom i innym instytucjom finansowym, w związku z realizacją płatności;
 • innym podmiotom współpracującym ze spółką „Wiedent”, o ile współpraca ta i realizowane zadania wymagają przekazywania danych, a podmioty te posiadają odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

W większości przypadków dane przetwarzane będą tak długo, jak przewidują to przepisy prawa. O ile jest to niezbędne, szczegółowe informacje o długości czasu przetwarzania przekazywane są Państwu w szczegółowych klauzulach informacyjnych, przygotowywanych dla rożnych celów przetwarzania. Terminy te mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń: dane przetwarzamy wtedy tak długo jak niezbędne jest to dla zakończenia postępowań w sprawie dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, dane przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania, które realizowane było przed cofnięciem zgody.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługują Państwu następujące prawa, wynikające z przepisów RODO:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw w tym w szczególności, jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązków prawnych wiążących pracodawcę;
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli dane przetwarzamy w oparciu o jej udzielenie;
 • prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
Czy przekazujemy Państwa dane do krajów trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowych. O ile miałyby zostać przekazywane, przekazanie nastąpi na mocy przepisów rozdziału V RODO.

Czy Państwa dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu?

Państwa dane nie są wykorzystywane przez spółkę „Wiedent” w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z nami pod adresem e-mail: wiedent4@wiedent.com.pl